ความส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้จัดทำนโยบายนี้ขึ้น เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีที่เรารวบรวม ใช้ สื่อสาร และเปิดเผย ตลอดจนใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีใจความดังต่อไปนี้

  • เราจะแจ้งวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือ ณ เวลาที่ทำการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว
  • เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่เราระบุไว้และวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกันได้เพียงอย่างเดียว เว้นแต่เราได้รับการยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  • เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น
  • เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ถูกกฎหมายและเป็นธรรม และโดยที่บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นรับทราบหรือยินยอมตามความเหมาะสม
  • ข้อมูลส่วนบุคคลต้องเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ และต้องจำเป็นต่อวัตถุประสงค์นั้นๆ โดยข้อมูลจะต้องถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
  • เราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีรักษาความปลอดภัยที่สมเหตุสมผล เพื่อป้องกันการสูญหายหรือการขโมย รวมถึงการเข้าถึง การเปิดเผย การทำสำเนา การใช้งาน หรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • เราจะทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติของเราในด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการเหล่านี้ เพื่อดูแลให้มีการปกป้องและรักษาความลับในข้อมูลส่วนบุคคล