< < กลับไปที่บทความทั้งหมด

ตรวจสอบ ตรวจจับ ป้องกัน: ขั้นตอนของระบบการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในอาหาร

รัฐบัญญัติเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในอาหารใหทันสมัย (เอฟเอสเอ็มเอ) ขององค์การอาหารและยา ถือว่าเป็นรัฐบัญญัติที่ปฏิรูปกฎหมายกฎหมายความปลอดภัยในอาหารทั้งหมดมาเป็นเวลากว่า 70 ปี อดีตประธานาธิบดีได้ลงนามในกำหมายฉบับนี้ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554 และหลังจากลงนามแล้ว องค์การอาหารและยาได้ออกระเบียบการปฏิบัติ ที่ควบคุมตั้งแต่ในฟาร์มจนถึงจานอาหารมื้อค่ำ การปรับปรุงระบบกำกับระเบียบอาหารทั้งระบบมีผลต่อโซ่อุปทานอาหารในทุกภาคส่วน

รัฐบัญญัติเพื่อรับปรุงความปลอดภัยในอาหารให้ทันสมัย เปลี่ยนระบบความปลอดภัยในอาหารทั้งหมดในสหรัฐฯ รัฐบัญญัติเพื่อรับปรุงความปลอดภัยในอาหารให้ทันสมัย ทำให้องค์การอาหารและยาให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร ด้วยการป้องกันการติดเชื้อจากจุลชีพ มากกว่าตอบสนองเมื่อเกิดปัญหาขึ้น การเปลี่ยนแปลงระเบียบความปลอดภัยในอาหารต่าง ๆ เป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องปฏิบัติตาม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารจะต้องใช้เวลามากขึ้นเพื่อทำความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ ในรัฐบัญญัติเพื่อรับปรุงความปลอดภัยในอาหารให้ทันสมัย โดยรัฐบัญญัตินี้ได้ออกมาตรฐานมากมายที่ธุรกิจต่าง ๆ ต้องปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์ รวมถึงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย

ระเบียบขององค์การอาหารและยา ว่าด้วยการป้องกันไม่ให้อาหารถูกปนเปื้อน กำหนดให้องค์กรภายในและภายนอกประเทศ ชี้แจงกระบวนการการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในโซ่อุปทานอาหารที่มีเจตนาให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในวงกว้าง ระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ธุรกิจอาหารขนาดใหญ่ จัดทำแผนการป้องกันไม่ให้อาหารถูกปนเปื้อนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุความเสี่ยงที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในกระบวนการผลิตอาหาร
Food and Beverage Safety Flowchart

ระบบการตรวจสอบจะต้องทำให้ผู้ผลิตและผู้ดำเนินการผ่านเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหารที่กำหนดโดยเขตปกครอง ซึ่งผู้ผลิตได้ดำเนินการและขายผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ผู้ผลิตและผู้ดำเนินการสามารถหลีกเลี่ยงการเรียนสินค้ากลับซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ปกป้องภาพลักษณ์ของตราสินค้า รักษาความภักดีของลูกค้า รวมทั้งหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ต้องรับผิดชอบจากการดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง กระบวนการตรวจสอบและการตรวจจับเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการผลิต

ด้วยระเบียบปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มได้นำระบบการตรวจสอบด้วยสายตาแบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคของตน การคัดผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยง การทิ้งผลิตภัณฑ์ หรือการนำผลิตภัณฑ์มาตรวจสอบซ้ำเพราะระบบตรวจสอบล้มเหลวเป็นฝันร้ายของผู้ผลิต ในการผลิตซึ่งมีหลายขั้นตอน มีไม่บ่อยครั้งนักที่สิ่งปนเปื้อนจะถูกตรวจจับได้ในสายการผลิต

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบัญญัติเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในอาหารใหทันสมัย  ผู้ผลิตจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบการตรวจสอบทำงานได้เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ระบบนี้ประกอบด้วยสามขั้นตอน คือ ตรวจสอบ ยืนยัน คัดกรอง โดยในแต่ละขั้นตอนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการ

ขั้นตอนการตรวจสอบ

ในขั้นตอนนี้ ผู้ผลิตจะตรวจสอบระบบที่ลูกค้าสั่งได้รับการออกแบบและผลิตเพื่อทำการตรวจสอบก่อนการส่งสินค้า ซึ่งสามารถกระทำได้ที่สถานที่การผลิต โดยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการใช้ เมื่อนำเครื่องตรวจสอบมาติดตั้งในสถานที่ปฏิบัติงาน ช่างเทคนิคของผู้ผลิตจะทดสอบระบบหลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่สายการผลิต อย่างไรก็ตาม หากผู้ผลิตเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ต้องการตรวจสอบ ก็จะต้องมีการตรวจสอบระบบการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนอีกครั้ง

ขั้นตอนการยืนยัน

ในขั้นตอนนี้ ระบบการตรวจสอบจะได้รับการตรวจเช็คเป็นประจำเพื่อยืนยันว่าระบบยังมีประสิทธิภาพ และจะต้องทำการตรวจเพื่อยืนยันตลอดระยะเวลาที่ใช้ระบบ

ขั้นตอนการคัดกรอง

กระบวนการการคัดกรองสามารถกระทำได้โดยผู้ดำเนินการในสายการผลิต แต่มีเครื่องจักรที่เป็นนวัตกรรมที่มีซอฟต์แวร์ติดตั้งภายในที่สามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนผู้ดำเนินการในสายการผลิตโดยอัตโนมัติหากเกิดปัญหาขึ้น ผู้จัดการฝ่ายรับประกันคุณภาพจะต้องมีเอกสารที่มีข้อมูลประมวลผลตามเวลาจริงโดยทันที เพื่อประเมินรายได้จากการลงทุน และเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเข้าตรวจแต่ละครั้ง

ระบบการตรวจสอบไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ผลิตดำเนินการโดยสอดคล้องกับระเบียบเท่านั้น ผู้ผลิตยังสามารถรักษาภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และผลลัพ์ทางธุรกิจ ที่ฟิลเทค เรามีความภูมิใจในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญระบบการตรวจสอบให้แก่ลูกค้า เพื่อช่วยให้การผลิตเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ในขณะที่ดำเนินการสอดคล้องกับระเบียบความปลอดภัย และให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า โปรดติดต่อเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบตรวจสอบอาหารและเครื่องดื่ม

คำสำคัญของบทความ: ระบบการตรวจสอบความปลอดภัยในอาหาร ระบบการตรวจสอบ ระบบการตรวจสอบด้วยสายตา การตรวจสอบโดยรังสีเอ็กซ์

กลับไปด้านบน