ข้อกำหนด

เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้ คุณได้ตกลงที่จะผูกพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงรับผิดชอบการกระทำตามกฎหมายท้องถิ่นถ้วน หากคุณไม่ตกลงตามข้อกำหนดนี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าหรือใช้เว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการป้องกันตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายทางการค้าที่เกี่ยวข้อง

การอนุญาตให้ใช้

1.         ทางเราจะอนุญาตเป็นการชั่วคราวให้ดาวน์โหลดเอกสารหนึ่งฉบับ (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) ที่เว็บไซต์ของฟิลเท็ก ให้กับบุคคล หรือการดูเอกสารที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ นี่เป็นการให้การอนุญาต ไม่ใช้การโอนสิทธิ์ และในการอนุญาตนี้ คุณไม่สามารถ

1. เปลี่ยนแปลงหรือคัดลอกเอกสาร

2. ใช้เอกสารเพื่อจุดประสงค์ทางการค้า หรือให้สาธารณชนทราบ (ไม่ว่าเพื่อการค้าหรือไม่ก็ตาม)

3. พยายามแยกหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับกับซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของฟิลเท็ก

4. นำหมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ออกจากเอกสาร หรือ

5. ให้เอกสารแก่บุคคลอื่น หรือ “ลอกเลียน” เอกสารในเซิร์ฟเวอร์อื่น

2.         การอนุญาตนี้จะยุติลงทันทีหากคุณฝ่าฝืนข้อห้ามเหล่านี้ และฟิลเท็กสามารถยุติการอนุญาตดังกล่าว ณ เวลาใดก็ได้ เมื่อคุณหยุดดูเอกสารเหล่านี้ หรือเมื่อการอนุญาตนี้ถูกยุติลง คุณจะต้องทำลายเอกสารที่ดาวน์โหลดมาครอบครอง ไม่ว่าเอกสารนั้นจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นเอกสารที่ถูกพิมพ์

การปฏิเสธการรับผิด

1.         เอกสารบนเว็บไซต์ของฟิลเท็กนั้นให้ตาม “สภาพที่เป็น” ฟิลเท็กไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยนัย ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันแบบใด รวมถึงแต่ไม่จำกัด การรับประกันโดยอนุมาน หรือสภาพที่นำไปใช้ค้าขายได้ ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนสิทธิ์อื่นใด นอกจากนี้ ฟิลเท็กไม่รับประกัน หรือรับรองเกี่ยวกับความถูกต้อง ผลลัพธ์ หรือความน่าเชื่อถือ ในการใช้เอกสารในเว็บไซต์อินเตอร์เน็ต หรือเกี่ยวกับเอกสารในเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้

ข้อจำกัด

 

ฟิลเท็กและผู้จัดหาวัตถุดิบของฟิลเท็กจะไม่รับผิดต่อความเสียหายไม่ว่าในกรณีใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัด ความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูลหรือกำไร หรือการทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก) ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เอกสารบนเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของฟิลเท็ก แม้ว่าฟิลเท็กหรือตัวแทนของฟิลเท็กจะแจ้งความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นด้วยปากเปล่าหรือลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม เนื่องด้วยกฎหมายบางเขตไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดเรื่องการรับประกันโดยอนุมาน หรือข้อจำกัดเรื่องความรับผิดจากผลที่ตามมาจากความเสียหายแรก จึงอาจไม่มีข้อจำกัดในลักษณะดังกล่าวที่จะบังคับใช้กับเท่า

 

การปรับปรุงข้อมูลและความผิดพลาด

ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของฟิลเท็กอาจมีความผิดพลาดทางเทคนิค การสะกดคำ หรือรูปภาพ ฟิลเท็กไม่รับประกันว่าข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์มีความแม่นยำ สมบูรณ์ หรือถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ฟิลเท็กอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์ ณ เวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งก่อน อย่างไรก็ตาม ฟิลเท็กไม่กระทำการใดเพื่อรับประกันว่าจะอัพเดทข้อมูล

 

ลิงก์

ฟิลเท็กไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อนั้น การรวมลิงก์เชื่อมต่อต่าง ๆ ไม่สามารถอนุมานได้ว่าฟิลเท็กรับประกันข้อมูลในเว็บไซต์นั้น การใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อนั้นเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

ฟิลเท็กอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้สำหรับเว็บไซต์ ณ เวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้ง เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะผูกพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ปัจจุบัน

กฎหมายควบคุม

ข้อเรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของฟิลเท็กจะอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่คำนึงว่าข้อกำหนดจะขัดต่อกฎหมายของรัฐหรือไม่